Tel: 0908 904 039

0

0,00 €

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Reklamácia Produktov

1.V prípade reklamácie postupuje Predajca podľa nasledujúcich ustanovení tohoto článku a v rozsahu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.Ak nie je Produkt pri prevzatí Zákazníkom v zhode s Kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne na Produkte vada, môže Zákazník uplatniť u Predajcu svoje právo zo zodpovednosti za vady Produktu podľa ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti Produktu, ktorá vznikla v čase 24 mesiacov od prevzatia Produktu v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:

a)ihneď,

b)v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c)v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

a.bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

b.prípadne v dlhšej lehote, pokiaľ sa na tom dohodnú Predajca so Zákazníkom.

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je Produkt riadne vyčistený, vysušený. 3.Zákazník si môže uplatniť reklamáciu spôsobom, že Produkt, ktorý obsahuje vady zašle na uvedenú adresu prevádzkarne Predajcu:

Domadekor

Jozef Dendiš

Nám. SNP 20

96301 Krupina

(s doporučenou poznámkou „Reklamácia“).

Predajca odporúča, aby Zákazník uviedol dostatočné kontaktné údaje (najmä adresu a telefónne číslo).

4.Zákazník je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený. To znamená, že okrem vytknutia vád doloží aj miesto, cenu Produktu a dobu zakúpenia Produktu predajným dokladom popr. iným vierohodným spôsobom.

5.Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Produktu. Reklamáciu by mal Zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Pokiaľ ide o chyby, ktoré sa na veci vyskytnú v čase do šiestich mesiacov od prevzatia Produktu Zákazníkom, a súčasne nejde o vady spočívajúce v opotrebovaní Produktu jeho obvyklým užívaním, má sa za to, že tieto vady existovali na Produkte už pri prevzatí a reklamácia bude prijatá bez ďalšieho. V prípade závad, ktoré sa vyskytnú na Produkte neskôr, bude potrebné na rozhodnutie o reklamácii preukázať existenciu vytýkaných chýb zo strany Zákazníka už pri odovzdaní Produktu. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti Produktu, tj. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže Produkt vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

6.V prípade, že Produkt pri jeho prevzatí Zákazníkom nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Zákazník právo na to, aby Predajca bezplatne uviedol Produkt do stavu, ktorý Kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky Zákazníka buď výmenou Produktu, alebo ak je výmena Produktu vzhľadom k povahe vytýkanej vady neprimeraným riešením, jej opravou alebo výmenou chybnej časti Produktu. Ak takýto postup nie je možný, alebo ak je riadne užívanie Produktu ohrozené v dôsledku viacerých vyskytnutých vád alebo ich opakovaného výskytu, môže Zákazník od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak Zákazník neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na výmenu Produktu bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na jeho opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Predajca nedojedná nápravu v primeranom čase. To neplatí v prípade, ak Zákazník pred prevzatím Produktu o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.Predajca je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie reklamačného listu o tom, kedy Zákazník reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje. Ďalej je Predajca povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Zákazník je na uplatnenie reklamácie povinný použiť reklamačný list, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a ktorý spolu s Produktom obsahujúcim vadu zašle na adresu uvedenú v ods. 3 tohto článku.

8.Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktorých odstránením v primeranej dobe neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita Produktu, a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Posúdenie charakteru vady prislúcha Predajcovi.

9.Za neodstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktorých výskyt je možné považovať za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predajcu, a ktoré nie je možné v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby Produkt mohol byť riadne používaný.

10.Na postup podľa tohto článku sa pri reklamácii môžu odvolávať iba Spotrebitelia.

Reklamačný formulár